ZGJIDHNI QARKUN KU DËSHIRONI TË KËRKONI.
PLOTËSONI ÇMIMIN MINIMAL. (PLOTËSONI VETËM ME NUMRA TË PLOTË, PSH: 200, 3000, 75000)
PLOTËSONI SIPËRFAQEN - METRA KATRORË. (*PLOTËSONI VETËM ME NUMRA TË PLOTË, PSH: 200, 3000, 75000)
^ Back to Top