Termat dhe Kushtet

Termat dhe kushtet e Immokontakt.al

1. Fushëveprimi

Mes çdo immokontakt.al dhe një ofrues te pasurive të patundshme ose marrëdhënie kontraktuale të ardhshme që eshte bërë për shërbimet e marketingut të ofruara nga immokontakt.al në shitjen dhe dhënien me qera të pronës rregullohet vetëm nga këto kushte. Për aq kohë sa ne jemi me një klient në një marrëdhënie biznesi të vazhdueshme, këto terma dhe kushte duhet të zbatohen për të gjitha transaksionet ne te ardhmen. Përgjegjësia e immokontakt.al për trazirat brenda Internet-it dhe link-et e dhëna janë të përjashtuara.

2. Përfundimi i kontratës

Me zgjedhjen e një produkti / shërbimi, llojin e pagesës, atëherë suksesi i menjëhershëm vjen pas aktivizimit nga ana e konsumatorit te shërbimeve në dispozicion dhe subjektit immokontakt.al.

3. Sherbimet

Immokontakt.al rezervon të drejtën për të ndryshuar të dhënat e transmetuara dhe për reklamimin e pasurive të patundshme dhe nuk e tejkalojnë në mënyrë të konsiderueshme shkallën e ndryshimeve të tilla.

Immokontakt.al rezervon të drejtën të ndalojë një blerës për një arsye te rëndësishme për të hyrë në faqen e internetit te tyre.

Çdo shërbim broker (nepermjet login www.immokontakt.al dhe të dhënat e transferimit të software dhe XML) është menduar për një agjent imobiliar. (Grumbullimi), një ndarje të llogarive (login dhe qasje e konsumatorit në të dhënat e transmetimit) ose bashkimin e agjentëve nuk lejohet.

4. Pagesa

Kompensimi i vendosur për t'u paguar për shërbimet e immokontakt.al behet pas dates se vendosur ne kontrate. Në rastin e një zgjatje të kontratës paragrafi Kushtet zbatohet për periudhën e zgjatur te kontratës se   kompensimit sipas marrëveshjes. Pagesat mund tebeen nga kartë debiti ose krediti. Çdo klient do të paguhet me një faturë me e-mail.
Immokontakt.al ka te drejte te kerkoje kompensim nese klienti ekzauron kohen qe ka ne dispozicion per te reklamuar objektin e vet.
Ndodhja e vonesës varet nga ligji. Nëse klienti nuk paguan brenda shtatë ditëve pas datës së duhur dhe pranimit të faturës. Immokontakt.al ka të drejtë të një shumë te madhe për çdo rimbursim kujtesë të shpenzimeve prej EUR 10,00.

5. Përveç detyrimeve të ofruesit

Ofruesi është përgjegjës për përfaqësimin, përmbajtjen dhe saktësinë e duhur të te dhënave te transferuara në immokontakt.al, përgjegjëse e vetme per te mbajtur dhe për të rishikuar të dhenat e objektit.
Ofruesi  është përgjegjës për të siguruar që të dhënat transferohen prej tij dhe nga asnjë palë e tretë, në veçanti shkelin, të drejtën e autorit, emrat dhe markat qe janë konkurruese.

Ofruesi duhet të siguroje immokontakt.al nga të gjitha pretendimet që janë shpallur kundër tyre për shkeljen e të drejtave të palëve të treta me bazë ofruesin e informacionit.
 
6. Informacion shtesë

Immokontakt.a ka të drejtë për të transferuar te blerësit dhe shitësit e pasurive të patundshme informacion shtesë që është në dispozicion në kontekstin e ofertës ose kërkesës bashkelidhur.

Immokontakt.al ka të drejtë të mëtejshme për të ofruar falas dhe për të transferuar në platforma të tjera të internetit për marketing më të mirë të ofertës, nëse ofruesi nuk ka kundërshtim me çdo transferim të tillë. Një kërkesë ligjore e palës për një transferim në faqe të tjera interneti, ose për të dërguar informata shtesë nuk ekziston.
 
7. Garanci, përgjegjësi

Pretendimet e garancisë ndaj immokontakt.al janë të kufizuara për të korrigjuar cdo të drejtë. Nëse ne kryerjen e mëvonshme te punes provider dështon, mund të zvogëlojë çmimin e kërkesës ose në opsionin e tij të anulojë kontratën. Kërkesat për dëmet, për çfarëdo arsye, përfshirë dëmtim i rëndësishëm, janë të përjashtuar, në përputhje me përjashtimet e parashikuara në paragrafin 2.

Për mos përdorimin e immokontakt.al në dispozicion të mjeteve software (software palës së tretë) immokontakt.al nuk merr asnjë përgjegjësi dhe nuk ofron mbështetje për këtë. Po kështu, përgjegjësia e immokontakt.al për transmetime të pasakta ose te vonuara te kodeve te aktivizimit nga nje palë e trete manufacturer software është e përjashtuar.

Immokontakt.al i mban objektet e saj teknike në interes të konsumatorëve mbi gjendjen aktuale të transmetimit të të dhënave dhe të teknologjisë së kontrollit. Megjithatë, shfaqja e faktorëve që ndikojnë negativisht në trafik si viruse, sulmet nga hakerat, etj nuk janë të përjashtuara. Konsumatori shprehimisht pohon se ai e ka bërë veten të njohur me këto rreziqe dhe të marrë masat e përshtatshme për sistemin e vet te përpunimit të të dhënave.

8. Reklama

Aplikoni për konsumatorët që janë tashmë në immokontakt.al online nëpërmjet internetit (reklama baner), në bazë të këtyre termave dhe kushteve, në veçanti, kjo është e arsyeshme në bazë të detyrimeve që rrjedhin për furnizuesit.
 
9. Termat kontraktuale dhe përfundimi

Marrëdhënia kontraktuale midis klientit dhe immokontakt.al mbaron automatikisht në fund të kohëzgjatjes te rezervuar te ekranit apo të Display Quota, pa pasur nevojë për një dorëheqje. Immokontakt.al do tu kërkojë para përfundimit të kësaj periudhe konsumatorëve me e-mail, nëse ajo dëshiron një zgjatje të afatit, pa qenë i detyruar të kërkojë një të tillë.

Për një muaj kontratë 6-mujore ose 12 me rinovimin automatik shtrihet kohëzgjatja e kontratës me 6 muaj të tjerë në rast se kontrata nuk është ndërprerë me një periudhë prej 3 muaj deri në datën e skadimit.

Immokontakt.al do të kete të drejtë që menjëherë të ndërpresë kontratën në rast se:

  • Përmbajtja qe është botuar, mund të nxeh vepra publike (erotizëm, pornografi), përfshihen pozicione ekstremiste politike, denigrojnë individë apo shkelin ligjet penale të një vend të BE apo SHBA
  • Immokontakt.al nuk u lejohet të përdorin emrin e tyre domain,
  • Aksesi në internet, pavarësisht nga arsyet për to nuk është më e mundur,

Çdo ndërprerje e kontratës duhet të jetë në formë elektronike ose në bazë të nje forme të shkruar.

10. Mbajtja dhe transferimi i të drejtave të palëve të treta

Konsumatori mund të dale kundër pretendimeve të immokontakt.al vetëm me pretendimet e padiskutueshme ose të vendosura me ligj.

Konsumatori pa lejen e immokontakt.al nuk ka të drejtë për ta transferuar atë nga të drejtat kontraktuale ekzistuese të marrëdhënieve të palëve të treta. E drejta për të dhënë pëlqimin për transferimin nuk ekziston.

11. Dispozita të fundit

Termat dhe kushtet e klientit nuk janë pjesë e kontratës. Konsumatori bie dakord për çdo ndryshim të emrit. Përmbajtja e këtyre termave dhe kushteve me marrëveshjet e tjera, marrëveshjet anësore dhe ndryshimet nuk janë të efektshme në çdo rast me shkrim. Kjo është e vërtetë edhe për shfuqizimin e kërkesës me shkrim. Dispozitat e mbetura të këtyre termave dhe kushteve të mbeten të vlefshme edhe për rastin se disa nga këto klauzola duhet të jenë të pavlefshme. Në vend të dispozitave të pavlefshme, do të kuptohet që të ketë atë që palët kane kërkuar ekonomikisht.

Prej Nentorit 2011

^ Back to Top